020 22 659 03 info@avg-compleet.nl

Privacy statement

AVG Compleet BV

AVG Compleet BV, gevestigd aan Kingsfordweg 151, 1043 GR te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

AVG Compleet BV
Kingsfordweg 151
1043 GR  Amsterdam
Tel.: 020 22 659 03
www.avg-compleet.nl

AVG Compleet is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 2020, welke implicaties heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU. Op dit moment onderzoeken wij hoe we de consequenties het beste kunnen implementeren in onze bedrijfsvoering. Uiteraard is jouw privacy voor ons van groot belang. Wij proberen zo snel mogelijk adequate oplossingen te vinden. In onze privacy verklaring houden we je op de hoogte van de door ons toegepaste oplossingen. Als je vragen hebt over de de verwerking van jouw persoonsgegevens door AVG Compleet, kun je altijd contact met ons opnemen via de op deze pagina getoonde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AVG Compleet BV verwerkt voornamelijk je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij inschrijving van de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Voor klanten verwerken we ook nog:

 • Welke diensten of producten die je bij ons afneemt
 • Zakelijke Adresgegevens
 • Functie
 • Telefoonnummers
 • Bankrekeningnummer
 • Eventuele gegevens die nodig zijn bij werkzaamheden als Functionaris voor de Gegevensbescherming

Bij inschrijving op een webinar verwerken we tevens:

 • Of je aanwezig bent bij het webinar
 • Eventuele vragen of feedback die je zelf geeft

Onze website wordt ook gemonitord op gebruik om onze diensten te kunnen blijven verbeteren. Hierbij verwerken we informatie over het gebruik van de website, zoals de bezochte pagina’s en op welke links er wordt geklikt. Uit die gegevens valt af te leiden in welke informatie iemand mogelijk interesse heeft.

Bij werkzaamheden die wij verrichten als externe functionaris voor de gegevensbescherming (afgekort met: FG) en het uitvoeren van andere dienstverlening kan het ook noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan, omdat wij zonder die gegevens niet kunnen vervullen; deze gegevens kunnen ook gebruikt worden bij de behandeling van eventuele geschillen. De grondslag is in die situaties artikel 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang) ofwel artikel 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van de overeenkomst).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AVG Compleet BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten bij jouw bedrijf of organisatie te verrichten;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor het afhandelen van jouw vraag of melding aan één van onze medewerkers die door jouw eigen organisatie als Functionaris voor de Gegevensbescherming wordt ingehuurd;
 • Voor het afhandelen van jouw bestelling of betaling;
 • Voor het verbeteren van onze dienstverlening en onze producten;
 • Voor het ondersteunen van een relatie op het gebied van geldende wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Voor het ondersteunen van een relatie op het gebied van informatiebeveiliging;
 • Voor het uitvoeren van een onderzoek of een beslissing van een relatie in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De grondslag is in deze situaties  artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang), of artikel 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van de overeenkomst).

AVG Compleet BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
AVG Compleet BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AVG Compleet BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en contactgegevens via de website bewaren wij maximaal 4 weken om antwoord te kunnen geven op de vraag die je ons stelt via de website.

Factuurgerelateerde informatie (Naam, zakelijk adres en dito bankrekeningnummer) bewaren we 7 jaar na facturering.

Zolang we een zakelijke relatie hebben met jou bewaren we jouw contactgegevens, om contact met je te kunnen onderhouden. Na beeindiging van onze relatie bewaren we jouw contactgegevens nog één jaar.

Wanneer één van onze medewerkers als externe Functionaris voor de Gegevensbescherming met jou contact heeft, dan kan er een dossier worden aangelegd om de betreffende situatie goed te kunnen behandelen. Het dossier wordt net zolang bewaard als nodig is voor de situatie. Wanneer een dossier is afgehandeld, dan wordt het nog maximaal één jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

AVG Compleet BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AVG Compleet BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer er een dossier wordt aangemaakt in verband met werkzaamheden als externe Functionaris voor de Gegevensbescherming, dan kunnen delen daarvan worden gedeeld met de betreffende organisatie die de Functionaris voor de Gegevensbescherming inhuurt. Ook kan er informatie worden gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde instanties. Er wordt alleen informatie gedeeld in dit verband, wanneer dit nodig is om de situatie goed te behandelen. Elke keer wanneer er informatie, die ook jou aangaat, zal worden gedeeld, word je daarvan op de hoogte gebracht.

Wij maken gebruik van Hubspot en Google Analytics voor het analyseren van het gebruik van onze website. Voor het geven van webinars en de registratie van deelnemers maken we gebruik van GotoMeeting. Voor het versturen van geautomatiseerde mails, zoals na het aanschaffen van een online product of het registreren op de nieuwsbrief, maken wij gebruik van MailChimp. Onze e-mail wordt verzorgd door Microsoft Outlook, en voor beveiligde mails gebruiken we Zivver. Meer over de beveiliging en het verwerken van persoonsgegevens door deze bedrijven kun je vinden op de websites van de genoemde bedrijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AVG Compleet BV maakt gebruik van cookies op haar website. Lees meer over cookies in ons cookie-statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AVG Compleet BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@avg-compleet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij verzoeken je bij voorkeur de app van de overheid te gebuiken, KopieID. Met deze app kun je ook een watermerk toevoegen aan de kopie, voor wie de kopie bedoeld is en voor welk doel je de kopie verstrekt.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

AVG Compleet BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AVG Compleet BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@avg-compleet.nl

Gebruik van cookies op deze website

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?